หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์สุนิสา โส๊ะอุ พร้อมด้วยผศ.คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด และอาจารย์ ดร.ชณิตา เก้าเอี้ยน เป็นคณะกรรมการ สอบสัมภาษณ์ ประเภทคัดเลือกตรง ( โควตา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา และสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 (เวลา 08.30 – 12.00 น.) อาจารย์สุนิสา โส๊ะอุ ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด และ อาจารย์ ดร. ชณิตา เก้าเอี้ยน เป็นคณะกรรมการ สอบสัมภาษณ์ ประเภทคัดเลือกตรง ( โควตา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา และสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ติงเชียง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่